Domene
Frå kun kr 15,-/mnd med eige admin-grensesnitt!

- IT Drift har navneservere på lokal serverpark samt på to andre adskilte nett. Vi kan derfor levere domener med svært god stabilitet og oppetid. Oppetida så langt har vore 100%.
- Vi tilbyr web-grensesnitt for eigen administrasjon av peikarar.
- Vår registrar-ID er REG615-NORID


Domene
Type   Månadsavgift  

Merknad / vilkår

Norsk (no) og utanlandsk domene (com net org)
Eigen administra-sjon av peikarar.
15,-

290,- pr stk i etablering for nye domener.
Ein kan få admin-grensesnitt inkludert
dersom ein har minst 2 stk domener.

Norsk domene (no)
IT Drift administrerer peikarar.
30,-

290,- pr stk i etablering for nye domener.

Utanlandsk domene
(.com .net .org)
IT Drift administrerer peikarar.
30,-

290,- pr stk i etablering for nye domener.

Utanlandsk domene
(.as for American Samoa)
IT Drift admini-strerer peikarar.
60,-

Vi registrerer dessverre ikkje as-domener lenger.

Flytting av no-domene -

Flytting til IT Drift er gratis (*)

Flytting av utanlandsk domene -

Kr 290,- pr domene (**)

Overføre domene -

450,- pr domene.
Gjeld dokumenthåndtering i
samband med overføring av norsk domene
frå ein organisasjon til ein annan.
Eks: sal av domene, endring av org-nummer.

Slette domene -

Gratis dersom domenet har vore hjå oss i minst 12 månader. Ellers kr 290,-

Oppdatere domene for Office365-

Kr 250,- for inntil tre oppdateringar - Verifisering av domene, innlegging av records samt endring av epostpeikar.
Tilpassing til Office365 inngår ikkje i ordinær administrasjon. 


(*)  At flytting er gratis, forutsetter at domenet vert liggande hjå IT Drift i minimun 12 månader etter flytting. Ellers koster flytting kr 290,-

(**)  For flytting av utanlandske domener forutsetter gratis flytting at domenet er åpen og klargjort for flytting. Detter vi seie at domenet er låst opp for flytting, samt at eventuelle epostar som vert sendt til domeneeigar i samband med flyttinga vert besvart bekreftande av eigaren. Dette er ei oppgåve for eigaren av domenet. Om forutsetninga ikkje er oppfylt, og dette fører til meirarbeid for IT Drift, vert tilleggsarbeidet i samanheng med flyttinga eller forsøk på flytting fakturert med kr 490,- pr domene eller for medgått tid i prosessen. For norske domener gjeld ikkje denne problemstillinga.

Alle prisane er eksklusiv mva.

Bestillingsskjema - domene

Skjemaer
Fyll ut og send skjemaet til oss.

Eigenerklæring for nytt norsk domene
(må fyllast ut ved nyregistrering og over-føring til ny eigar. Registrar-ID skal fyllast ut med REG615-NORID)

- Verktøy for konvertering av spesialteikn i domener (ACE-form til eigenerklæringa)
(æøå i domenenavn)

Eigenerklæring for flytting av domene
(fyll ut dette ved flytting av domene til IT Drift. Registrar-ID skal fyllast ut med REG615-NORID)

- Overføring av norsk domene til ny eigar
(treng eigenerklæring frå ny eigar/ organisasjon når domenet får ny eigar)

Sletting av norsk domene
(dersom du ikkje vil ha domenet lenger
)

-
Spesifisering av domenepeikarar
(alternativ til skjemaet til venstre)

Copyright © 2012 IT DRIFT AS